Brain Forest

Meimadix

תקציר החלום

יער של נוירונים מלאכותיים מתפתחים יוקרן על מבנה דמוי-מוח. המשתתפים יוכלו להשפיע בגופם ונוכחותם על התפחות היער.

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!